Informacje o TMML SH

Logo TMML SHCelem działalności Sekcji Historycznej TMML jest poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie wiedzy o historii oraz dziedzictwie kulturowym Lubonia i okolic, a także regionu. Szczególne miejsce w tych badaniach zajmuje nasze forteczne dziedzictwo kulturowe.

Działania prowadzone przez Sekcję skupiają się na dziewiętnastowiecznej twierdzy Poznań. Ich podstawowym celem jest propagowanie wiedzy o tych stosunkowo mało znanych obiektach oraz uświadamianie ich dużej wartości zabytkowej przede wszystkim mieszkańcom miasta. Istotne jest także dążenie do zainteresowania nimi władz lokalnych w celu ich kompleksowego zagospodarowania, z jednoczesnym wyeksponowaniem wartości historycznych oraz architektoniczno-przestrzennych. Popularyzowanie zagadnień związanych z fortyfikacjami jest realizowane m.in. przez organizowanie cyklicznych imprez turystyczno-krajoznawczych, prelekcji, wystaw oraz publikowanie artykułów w wydawnictwach regionalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Sekcja jest organizatorem jedynej cyklicznej imprezy w Poznaniu, w trakcie której można zwiedzać niedostępne na co dzień forty zewnętrznego pierścienia umocnień.

Członkowie Sekcji Historycznej TMML uczestniczą aktywnie w konferencjach naukowych sprzyjających nie tylko poszerzeniu wiedzy i wymianie doświadczeń, ale również promowaniu walorów historycznych i kulturowych regionu. Stowarzyszanie dąży także do utworzenia w Luboniu Muzeum Regionalnego, gdzie istniałaby możliwość stałej prezentacji zgromadzonych pamiątek związanych z dziejami miasta oraz jego mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy!

Członkowie Sekcji Historycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia

Członkowie Sekcji Historycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia w trakcie inscenizacji w forcie Boyen